Skip to: Menu | Main content

KROS o "minimalnych wymaganiach..."

lmj, Pią, 2007-10-26 11:51

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

Poniżej prezentujemy stanowisko Koalicji przekazane 1.10.2007 na ręce pana ministra Grzegorza Bliźniuka.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi ewentualnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 ustanawiającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w imieniu Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów składam na Pana ręce nasze uwagi dotyczące tego tematu. Jednocześnie wyrażamy swoją nadzieję, że rozpoczęta tak wcześnie, jak na polski standard procesu legislacyjnego, dyskusja środowiskowa na ten temat doprowadzi do powstania aktu prawnego dającego administracji publicznej szansę na w pełni interoperacyjne i nieuzależniające od konkretnych dostawców rozwiązań oprogramowanie.

Konsultowane rozporządzenie Rady Ministrów ma na celu (art. 18.1 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących funkcje publiczne) zapewnienie:

a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji,

b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych
- z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych.

Przytoczona tu ustawa ma na celu (art. 1) ustalenie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w celu w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych.

W związku z tym, że do realizacji celów Ustawy konieczne jest dostosowanie administracji do pełnego korzystania z otwartych standardów wszędzie tam, gdzie są one dostępne, proponujemy następujące modyfikacje obecnego Rozporządzenia:

1.załącznik 2 punkt 2.4 – wykreślenie standardu .doc ze względu na brak otwartości

2.załącznik 2 punkt 2.5 – zastąpienie standardu ODF standardem ISO/IEC 26300 (OASIS Open Document Format for Office Applications, otwarty format dokumentów aplikacji biurowych, ISO, ISO/IEC 26300)

3.załącznik 2 punkt 4.4 – wykreślenie standardu .rar ze względu na brak otwartości

4.załącznik 2 punkt 2.3 – zmiana wersji standardu PDF na 1.7, zmiana organizacji standaryzacyjnej na AIIM (Association for Information and Image Management) oraz usunięcie słów „obowiązuje tylko do odczytu”

Proponujemy uzupełnienie listy wykorzystywanych standardów o:

1.LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protokół dostępu do usług katalogowych, IETF, RFC 4510 do 4519)

2.SSH1 i SSH2 (Secure Shell, protokół dostępu terminalowego i bezpiecznego przesyłania plików, IETF, RFC4250 do RFC4254)

Ze względu na odchodzenie od wykorzystywania w praktyce, proponujemy usunięcie z listy standardów WAP i GIF.

Podmioty publiczne, zgodnie z art. 13 Ustawy o informatyzacji..., są zobowiązane do wykorzystywania systemów teleinformatycznych spełniających co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu. Nie ogranicza to ich możliwości korzystania z innych standardów komunikacji i zapisu danych – jako dodatkowych. Oznacza to, że po wprowadzeniu do Rozporządzenia sugerowanych przez nas poprawek nie będzie konieczna znaczna modyfikacja już istniejących systemów teleinformatycznych wykonanych zgodnie z obecną wersją Rozporządzenia, a nowe systemy informatyczne – ze względu na konieczność zaimplementowania mniejszej liczby sposobów zapisu danych – będą mniej skomplikowane, nie będą musiały wykorzystywać zamkniętych standardów, a przez to zmniejszy się koszt ich projektowania i budowy.

Odpowiedz

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania