Skip to: Menu | Main content

KROS o "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego..."

lmj, Pon, 2007-07-30 12:41

Opinia Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów na temat dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów jest nieformalnym zrzeszeniem działających na polskim rynku podmiotów związanych z branżą IT, której celem jest promocja idei otwartych standardów, przede wszystkim w administracji publicznej. Zdaniem Koalicji rola otwartych standardów jest kluczowa dla zapewnienia neutralności technologicznej państwa – zapewniają one warunki wolnej konkurencji dla dostawców i pozwalają ograniczyć uzależnienie podmiotów korzystających z technologii teleinformatycznych od właścicieli rozwiązań zamkniętych (ang. prioprietary).

W ocenie KROS powstanie dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013” jest zasadne, jako że przedstawia on priorytety oraz kierunki działania państwa w tym obszarze. Stanowi kontynuację wcześniej podejmowanych działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego i wynika wprost z międzynarodowych, jak i wewnętrznych zobowiązań państwa polskiego.

Koalicja z satysfakcją odnotowuje fakt zawarcia w tekście „Strategii...” sformułowań odnoszących się do otwartych standardów i ich znaczenia dla informatyzacji. Uważa jednak za stosowne wprowadzenie następujących modyfikacji w proponowanym dokumencie:

 • Punkt I.4.1. wprowadza pojęcie „otwartych standardów”, które jednak nie zostało zdefiniowane. Zdaniem KROS należy zastosować definicję opublikowaną przez Komisję Europejską w dokumencie European Interoperability Framework (obligatoryjnym dla wszystkich krajów członkowskich UE). Stanowi ona, iż by standard mógł zostać uznany za otwarty, musi spełniać jednocześnie cztery warunki:
  • jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • wszelkie związane z nim prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu.
 • Należy konsekwentnie ujednolicić stosowane nazewnictwo. Ilekroć w tekście w sposób opisowy występuje odniesienie do otwartych standardów (jak np. w punkcie I.4.1. „(...) zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych”), należy je zastąpić jasno zdefiniowanym pojęciem.
 • 24 maja 2007 r. Parlament Europejski przyjął uchwałę „Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE”. W punkcie 50 tego dokumentu PE potwierdził definicję otwartych standardów, zaczerpniętą z Europejskich Ram Interoperacyjności (European Interoperability Framework). Fakt ten świadczy niezbicie, iż otwarte standardy są żywotną kwestią nie tylko w obszarze interoperacyjności, ale również innowacyjności, która z kolei przekłada się bezpośrednio na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Dlatego też w opinii Koalicji niezbędne jest umieszczenie odniesienia do ww. uchwały Parlamentu Europejskiego w proponowanym dokumencie w części II.2 „Akty prawne związane z problematyką informatyzacji Polski”.
 • Sprecyzowanie działań, mających na celu realizację założeń „Strategii...” w kwestii neutralności technologicznej państwa. W części dokumentu poświęconej priorytetowym zadaniom Rządu w okresie 2007-2013 brakuje działań nakierowanych na upowszechnianie zastosowania otwartych standardów w administracji publicznej. Zdaniem Koalicji taki stan rzeczy stoi w sprzeczności z zapisami punktu I.4.1. „Neutralność technologiczna i otwarte standardy”, w szczególności: „W ramach strategii informatyzacji należy podjąć działania zmierzające do eliminacji uzależnienia (...) od rozwiązań zamkniętych, nieudokumentowanych, czy wytwarzanych przez jedną firmę. (...) Powinny być również wspierane badania nad możliwością poszerzenia zakresu stosowania oprogramowania odpowiadającego otwartym standardom w systemach informatycznych organów i instytucji państwowych”. Niezbędne więc jest uzupełnienie punktu V.3 o odpowiednie działania.
 • Odniesienie się do poprzednich dokumentów strategicznych przygotowanych przez polski rząd, takich jak „ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006”, „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.”. Naszym zdaniem w „Strategii...” brakuje odniesienia i oceny realizacji działań tam wymienionych.
 • Uwzględnienie wyników prowadzonej od kilku lat Diagnozy Społecznej, której czwarta edycja (Czapiński, Batorski 2007) roku dotyczy w dużej mierze stosunku Polaków do ICT.
 • Odniesienie się do już realizowanych usług, takich jak Wrota Małopolski, Wrota Podlasia, Wrota Podkarpacia, czy istniejące biblioteki cyfrowych zawierające blisko 80 tysięcy pozycji.

Wyżej wymienione propozycje są w ocenie Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów zasadne i potrzebne. Ich przyjęcie zagwarantuje bowiem uniknięcie interpretacyjnych niejasności, zagwarantuje Polsce interoperacyjność z europejskimi systemami wymiany danych oraz realizację zasady neutralności technologicznej.

Odpowiedz

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania