Koalicja

W tym dziale publikujemy artykuły na temat Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów.

 

KROS o proponowanych wymaganiach dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:

  • Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,
  • Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,
  • Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,
  • Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.

KROS o "minimalnych wymaganiach..."

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

Poniżej prezentujemy stanowisko Koalicji przekazane 1.10.2007 na ręce pana ministra Grzegorza Bliźniuka.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi ewentualnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 ustanawiającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w imieniu Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów składam na Pana ręce nasze uwagi dotyczące tego tematu. Jednocześnie wyrażamy swoją nadzieję, że rozpoczęta tak wcześnie, jak na polski standard procesu legislacyjnego, dyskusja środowiskowa na ten temat doprowadzi do powstania aktu prawnego dającego administracji publicznej szansę na w pełni interoperacyjne i nieuzależniające od konkretnych dostawców rozwiązań oprogramowanie.

KROS o "Krajowych Ramach Interoperacyjności"

Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów pozytywnie ocenia projekt Krajowych Ram Interoperacyjności w formie przedstawionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krajowe Ramy Interoperacyjności są jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających powstawanie współpracujących ze sobą systemów informatycznych administracji publicznej - zarówno na terenie kraju, jak i systemów europejskich. W projektowaniu i budowie systemów informatycznych niezbędne jest branie pod uwagę dwóch czynników: możliwości wymiany informacji między systemami oraz zapewnienie dostępu w przyszłości do danych tworzonych obecnie. Takie możliwości daje tylko wykorzystywanie przez systemy IT standardów i protokołów komunikacyjnych spełniających warunki otwartości: niezależne zarządzanie standardem, nieodpłatny dostęp do pełnej specyfikacji i związanej ze standardem własności intelektualnej oraz brak ograniczeń w jego wykorzystaniu.

KROS o "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego..."

Opinia Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów na temat dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013”

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów jest nieformalnym zrzeszeniem działających na polskim rynku podmiotów związanych z branżą IT, której celem jest promocja idei otwartych standardów, przede wszystkim w administracji publicznej. Zdaniem Koalicji rola otwartych standardów jest kluczowa dla zapewnienia neutralności technologicznej państwa – zapewniają one warunki wolnej konkurencji dla dostawców i pozwalają ograniczyć uzależnienie podmiotów korzystających z technologii teleinformatycznych od właścicieli rozwiązań zamkniętych (ang. prioprietary).

Subskrybuje zawartość