Skip to: Menu | Main content

JW Bydgoszcz: Ponad 1,7 mln zł wydanych na oprogramowanie niezgodnie z ustawą PZP

watchdog, Pon, 2007-11-12 13:32

Jednostka Wojskowa nr 1189 w Bydgoszczy opublikowała 2 października na swojej stronie internetowej o wszczęciu postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 15 części, a wśród nich 3 dotyczące w sumie 900 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z Microsoft Windows XP Professional PL SP2, 3 części specyfikujące 3 różne konfiguracje komputerów przenośnych w ilości 540 sztuk wraz z identycznym jak wyżej oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie oraz w ostatniej części 1440 licencji pakietu biurowego Microsoft Office Professional 2007 PL MVL, zamówionych w ramach umowy SELECT nr 80S60033. Szacowana kwota jaka zostanie wydana na sam software wynosi 1 mln 700 tys. 640 zł.

Niestety pieniądze te zostaną wydane w sposób sprzeczny z przepisami ustawy w oparciu, o którą prowadzony jest przetarg. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nakazuje bowiem, aby sposób przeprowadzenia przetargu – w tym sposób w jaki opisuje się przedmiot zamówienia – nie naruszał wolnej konkurencji, tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia jest wyraźnie mowa o konkretnych produktach, konkretnego producenta.
Na straży wolnej konkurencji stoją na szczęście zapisy art. 7, 29, 30, a w tym przypadku również art. 100. Art. 7 ust. 1 stwierdza, że “Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Dalej art. 29 ust. 3 zabrania używania nazw własnych, znaków towarowych, handlowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, chyba że nie istnieje inny dostatecznie dokładny i jednoznaczny sposób opisu. W takim skrajnym przypadku należy jednak przy każdej z nazw produktu użyć słów “lub równoważne”, aby zapewnić równe traktowanie wykonawców i dopuścić do udziału w postępowaniu przetargowym maksymalnie wielu dostawców potencjalnie adekwatnego oprogramowania. Naszym zdaniem jednak nie zaszła taka ewentualność, ponieważ systemy operacyjne i pakiety biurowe dają się w bardzo przejrzysty sposób opisać poprzez zastosowanie opisu funkcjonalnego, czyli wyspecyfikowanie wymagań stawianych takiemu oprogramowaniu.

Kolejnym zarzutem dotyczącym sposobu zamawiania oprogramowania jest to, że w tym przypadku umowa ramowa (SELECT nr 80S60033) została użyta do ograniczenia wolnej konkurencji, wykluczając udział w przetargu podmiotów nie posiadających w swojej ofercie licencji dystrybuowanych w ramach właśnie tej umowy. Sprawę tę z kolei reguluje Art.100 ust.4, informując, że “zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji”.

Nie jest to jednak koniec nieprawidłowości. W przypadku zestawów komputerowych stacjonarnych i laptopów wyspecyfikowano jakie certyfikaty powinien posiadać sprzęt.

Dla stacjonarnych:
“Zestawy komputerowe powinny być wyposażone w certyfikaty: - 9001:2000: certyfikat bezpieczeństwa CE”

Dla laptopów:
“Zgodny z Windows XP , Vista Business, CE, Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji.”

Art. 30 ust. 4 mówi, że “opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 [tegoż artykułu – przyp. Watchdog], zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.” Co istotne zapis ten jest uzupełniany ustępem 4 stwierdzającym, że “wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (...) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”

Dokumenty związane z tym przetargiem:

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania