Urząd Wojewódzki w Toruniu: Przesadzili w „niedopuszczaniu”

Urząd Wojewódzki w Toruniu ogłosił 10 lipca br. przetarg nieograniczony na zakup sprzętu koputerowego wraz z oprogramowaniem. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) do tego przetargu w sposób oczywisty nie jest zgodna ze wskazaniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, regulujących ten typ przetargu, a w szczególności - zgodnie z zapisem z SIWZ - również i to postępowanie. Dokument zaczyna się w następujący sposób:
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń biurowych oraz innego sprzętu z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach.
Jednak lektura postanowień SIWZ uświadamia, że nie jest to bynajmniej przetarg nieograniczony w sensie ustawy PZP oraz że zaproszenie wyrażone we wstępie nie powinno być zbyt szeroko pojmowane. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto zapis wskazujący, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, co ogranicza spectrum możliwych wykonawców, a przy okazji jest złamaniem przepisów. Podstawę prawną do tego stwierdzenia stanowią konkretne artykuły ustawy PZP, a w śród nich np. Art. 7 ust. 1. mówiący, że:

    Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ale pójdźmy dalej, zapis ten bowiem stał się furtką dla zamawiającego do tego aby nie używać słów ”lub równoważne” przy stosowaniu do opisu przedmiotu zamówienia nazw własnych konkretnych rozwiązań dostępnych na rynku. Wyżej wspomniana klauzula jest wymagana na mocy art. 29 . ust. 3 ustawy PZP mówiącego, że:
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Zgodnie z oczekiwaniami w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się takie zapisy jak:

    „Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z noś nikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. zainstalowany system operacyjny nie wymagają cy aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.”

Abstrahując jednak od przytoczonych słów, zgodnie z ustawą PZP sytuacja opisana w art. 29 ust. 3 tejże ustawy jest sytuacją krańcową, ponieważ najlepszy - zdaniem ustawowadcy - sposób opisu przedmiotu zamówienia to opis funkcjonalny, a użycie nazw własnych powinno następować tylko w sytuacji, gdy jednoznaczny opis za pomocą wymagań funkcjonalnych nie jest możliwy.
Artykuł ten powstaje po rozstrzygnięciu przetargu Toruńskiego Urzędu Wojewódzkiego co daje możliwość weryfikacji tego, jakie skutki miało wspomniane i opisane wyżej sformułowanie SIWZ. Jak informuje urząd na swojej stronie internetowej, postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Wnioski pozostawiamy do indywidualnego rozważenie każdego z czytelników naszego serwisu.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przy pomocy poniższego zadania odróżniamy robotów od ludzi aby zapobiec spamowi umieszczanego w serwisie przez automaty.