standardy.org - kros http://www.standardy.org/taxonomy/term/1/0 pl KROS o proponowanych wymaganiach dla urządzeń odbiorczych telewizji cyfrowej http://www.standardy.org/node/173 <p>Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego wymagań dla urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej</p> <p>W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury do konsultacji <a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych</a>, Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów oraz Stowarzyszenie ISOC Polska pragną wyrazić zdanie, iż rozporządzenie powinno preferować stosowanie otwartych standardów, czyli spełniających następujące kryteria:</p> <ul> <li> Standard jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani,</li> <li> Standard jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych,</li> <li> Wszelkie związane ze standardem prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat,</li> <li> Nie ma żadnych ograniczeń w wykorzystaniu standardu. W szczególności, w obszarze, w którym nie występuje konieczność narzucania standardów (interfejs oprogramowania aplikacji API), rozporządzenie nie powinno nakazywać stosowania standardów zamkniętych, wymagających ponoszenia opłat licencyjnych związanych z korzystaniem z danego standardu.</li> </ul> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/173#comments kros Wed, 09 Jul 2008 22:00:00 +0000 monika 173 at http://www.standardy.org KROS o "minimalnych wymaganiach..." http://www.standardy.org/node/118 <p><strong>Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”</strong></p> <p>Poniżej prezentujemy stanowisko Koalicji przekazane 1.10.2007 na ręce pana ministra Grzegorza Bliźniuka.</p> <p>Szanowny Panie Ministrze,</p> <p>W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi ewentualnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 ustanawiającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w imieniu Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów składam na Pana ręce nasze uwagi dotyczące tego tematu. Jednocześnie wyrażamy swoją nadzieję, że rozpoczęta tak wcześnie, jak na polski standard procesu legislacyjnego, dyskusja środowiskowa na ten temat doprowadzi do powstania aktu prawnego dającego administracji publicznej szansę na w pełni interoperacyjne i nieuzależniające od konkretnych dostawców rozwiązań oprogramowanie.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/118#comments kros Fri, 26 Oct 2007 11:51:22 +0000 lmj 118 at http://www.standardy.org KROS o "Krajowych Ramach Interoperacyjności" http://www.standardy.org/node/86 <p><strong>Stanowisko Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności”</strong></p> <p>Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów pozytywnie ocenia projekt Krajowych Ram Interoperacyjności w formie przedstawionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.</p> <p>Krajowe Ramy Interoperacyjności są jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających powstawanie współpracujących ze sobą systemów informatycznych administracji publicznej - zarówno na terenie kraju, jak i systemów europejskich. W projektowaniu i budowie systemów informatycznych niezbędne jest branie pod uwagę dwóch czynników: możliwości wymiany informacji między systemami oraz zapewnienie dostępu w przyszłości do danych tworzonych obecnie. Takie możliwości daje tylko wykorzystywanie przez systemy IT standardów i protokołów komunikacyjnych spełniających warunki otwartości: niezależne zarządzanie standardem, nieodpłatny dostęp do pełnej specyfikacji i związanej ze standardem własności intelektualnej oraz brak ograniczeń w jego wykorzystaniu.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/86#comments kros Mon, 30 Jul 2007 12:43:28 +0000 lmj 86 at http://www.standardy.org KROS o "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego..." http://www.standardy.org/node/85 <p><strong>Opinia Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów na temat dokumentu „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013”</strong></p> <p>Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów jest nieformalnym zrzeszeniem działających na polskim rynku podmiotów związanych z branżą IT, której celem jest promocja idei otwartych standardów, przede wszystkim w administracji publicznej. Zdaniem Koalicji rola otwartych standardów jest kluczowa dla zapewnienia neutralności technologicznej państwa – zapewniają one warunki wolnej konkurencji dla dostawców i pozwalają ograniczyć uzależnienie podmiotów korzystających z technologii teleinformatycznych od właścicieli rozwiązań zamkniętych (ang. prioprietary).</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/85#comments kros Mon, 30 Jul 2007 12:41:47 +0000 lmj 85 at http://www.standardy.org Wkład do Polskich Ram Interoperacyjności http://www.standardy.org/node/72 <p><strong>Polskie Ramy Interoperacyjnosci</strong></p> <p><cite>Propozycja Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów</cite></p> <p>Spis treści</p> <p> * 1 Polskie Ramy Interoperacyjności<br /> * 2 Minimalne wymagania dla publicznych systemów IT<br /> o 2.1 Interoperacyjność<br /> o 2.2 Wykorzystanie otwartych standardów<br /> o 2.3 Wykorzystanie otwartego oprogramowania<br /> o 2.4 Dostępność<br /> o 2.5 Ponowne wykorzystywanie danych<br /> o 2.6 Bezpieczeństwo i poufność<br /> o 2.7 Neutralność technologiczna<br /> * 3 Założenia techniczne<br /> o 3.1 Wymiana danych</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/72#comments kros Tue, 22 May 2007 11:24:39 +0000 kigsgh 72 at http://www.standardy.org KROS fully endorses the priorities of the National Computerization Program http://www.standardy.org/node/67 <p>The Coalition for Open Standards fully endorses the priorities of the National Computerization Program approved by the government of the Republic of Poland.</p> <p>One of the top three priorities announced by the government for development of the state’s ICT systems is technological neutrality which will be achieved by using open, publicly available IT standards.</p> <p>The coalition fully supports the government's decision to mandate use of open standards in administration.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/67#comments kros Wed, 18 Apr 2007 15:04:51 +0000 lmj 67 at http://www.standardy.org Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów w pełni popiera priorytety Planu Informatyzacji Państwa przyjęte przez rząd RP http://www.standardy.org/node/66 <p>Priorytetem rządu w rozwoju systemów teleinformatycznych państwa stała się neutralność technologiczna, która zostanie osiągnięta dzięki stosowaniu jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych</p> <p>Koalicja z satysfakcją przyjmuje decyzję rządu RP zalecającą stosowanie otwartych standardów w administracji</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/node/66#comments kros Wed, 18 Apr 2007 14:12:24 +0000 lmj 66 at http://www.standardy.org Jak dołączyć? http://www.standardy.org/node/4 <p>KROS skupia organizacje i grupy związane z rynkiem informatycznym zainteresowane promocją otwartych standardów.</p> <p>Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami pod adresem <a podając informacje o swojej organizacji, jej związkach z polskim rynkiem informatycznym, celach oraz jak Twoim zdaniem może ona nam pomóc. Komitet koordynacyjny KROS zbiera się raz w miesiącu, tak więc najpóźniej w ciągu 30 dni ustosunkujemy się do przesłanych informacji.</p> kros Tue, 19 Dec 2006 16:38:43 +0000 admin 4 at http://www.standardy.org Kim jesteśmy? http://www.standardy.org/kros <p>KROS - Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów to nieformalna grupa założona przez przedstawicieli firm z branży IT - Altar, Corel, IBM, Macrologic, Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico. Partnerami Koalicji są też organizacje pozarządowe: Aviary.pl, ISOC Polska (Internet Society Poland), Stowarzyszenie Linux Profesjonalny, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Celem KROS jest promocja otwartych standardów informatycznych.</p> <p><a target="_blank">czytaj dalej</a></p> http://www.standardy.org/kros#comments kros Wed, 13 Dec 2006 23:26:20 +0000 admin 3 at http://www.standardy.org